Starosta

Starosta zastupuje město navenek.

Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

 Starosta

 Mgr. Pavel Horák

Sekretářka: 573 502 810

Telefon:  573 502 812

Mobil:    602 511 476

e-mail:  starosta@morkovice-slizany.cz

 

Povinnosti a pravomoce starosty města

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu,
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnostiobce svěřených mu radou obce),
 • plní další úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zvláštními zákony,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu,
 • může pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné; věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
 • v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy.