Sociálně právní ochrana dětí

Orgán sociálně právní ochrany

Městského úřadu v Morkovicích-Slížanech se zabývá  problematikou rodin s nezletilými dětmi /do 18 let věku/, kdy předním hlediskem je ochrana oprávněných zájmů dítěte, zejména práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

Zaměstnanci sociálně právní ochrany pomáhají rodičům a dětem při řešení výchovných a jiných problémů spojených s výchovou a péčí o děti.

Poskytují nebo zprostředkovávají rodičům a dětem poradenství při výchově dětí.

Poskytují pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů, při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Spolupracují se státními i nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti.

· Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnosti, že rodiče nemohou plnit rodičovskou odpovědnost.

· Každý občan je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

· Každé dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života nebo zajištění svých práv.

Pracovníci při výkonu sociálně právní ochrany postupují v souladu se standardy kvality, které jsou vymezeny ve vyhlášce č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí. Pro veřejnost jsou k dispozici k nahlédnutí u pracovnice zajišťující sociálně právní ochranu dětí Městského úřadu Morkovice-Slížany.

Městský úřad v Morkovicích-Slížanech vykonává sociálně právní ochranu pro město Morkovice-Slížany.

 

Kontakt : Pavla Rygrová, soc.pracovník

Adresa:   MěÚ Morkovice-Slížany, Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany

Telefon: 573 370 329

e-mail: social@morkovice-slizany.cz

 Důležitá tel. čísla:      · 112 tísňová linka

                                · 155 záchranná zdravotnická služba

                                · 158 policie ČR