Inf. dle zák. 106/99

 

 

1. Název

Město Morkovice-Slížany

2. Důvod a způsob založení

Město Morkovice-Slížany vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s Ústavou a s § l a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Posláním města je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7 odst. 2 a 61 a násl. zákona č.128/200 Sb., o obcích).

3. Organizační struktura

Organizační struktura MěÚ Morkovice-Slížany je uvedena v odkazu

Příspěvkové organizace:

ZŠ Morkovice
MŠ Morkovice

Organizační složky:

Městská knihovna Morkovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Morkovice-Slížany

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Náměstí 900
Morkovice-Slížany
768 33

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Morkovice-Slížany
Náměstí 900
Morkovice-Slížany

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 7,30 - 12,00 13,00 - 17,00

4.4 Telefonní čísla

Telefonní seznam je uveden v odkazu

4.5. Číslo faxu

573 370 126

4.6 Adresa internetové stránky

www.morkovice-slizany.cz

4.7 Adresa e-podatelny

KamilaHandlova@seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy

Elektronické adresy jsou uvedeny v odkazu

5. Případné platby lze poukázat

Příjmový účet: 230127461/0300

 

6. IČ

00287504

7. DIČ

CZ00287504 (od 1.7.2009)

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán SÚ Morkovice-Slížany

8.2 Rozpočet

Rozpočet aktuálního roku a roku uplynulého

9. Žádosti o informace

1. Pro obec je podnětem pro poskytnutí informace ústní žádost, písemná žádost a žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
2. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují poskytovatelé, měsíční evidenci předávají podatelně pravidelně vždy první pracovní den po skončení měsíce.
3. Písemná žádost by měla být adresována MěÚ Morkovice - Slížany. Podatelna ji zaeviduje a předá poskytovateli k vyřízení. V případě, že bude písemná žádost doručena přímo poskytovateli, tento nechá žádost ihned zaevidovat u podatelny.
4. V případě písemné žádosti je možno jiným způsobem odpovědět pouze se souhlasem žadatele.
5. Poskytovatel žádost posoudí a je-li nesrozumitelná, vyzve žadatele (na doručenku do vlastních rukou) do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil a o této skutečnosti informuje podatelnu. Neupřesní-li žadatel žádost do 30- ti dnů od doručení výzvy, vydá poskytovatel ve spolupráci s koordinátorem jménem městského úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.
6. Koordinátor vydá jménem městského úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v případech § 7 - § 11 zákona č. 106/1999 Sb.
7. Jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti poskytovatele ani k působnosti MěÚ, po dohodě s koordinátorem poskytovatel věc odloží a žadatele o této skutečnosti vyrozumí do tří dnů.
8. V kladném případě poskytne poskytovatel informaci nejpozději do 15-ti dnů od přijetí podání.
9. Písemné podání informace se provádí doporučenou zásilkou na dobírku.
10. Proti rozhodnutí městského úřadu o odmítnutí žádosti lze podat u města Morkovice - Slížany odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.
 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno podat na podatelně MěÚ Morkovice-Slížany

11. Opravné prostředky

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno - přený popis je u informací o odborech. Pro opravné prostředky nejsou předepsány žádné formuláře.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny tajemníkovi, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Shledá-li krajský úřad, že napadené rozhodnutí nebo obecně závazná vyhláška odporuje zákonu, vyzve město ke sjednání nápravy. Nesjedná-li město nápravu, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra ČR pozastavení účinnosti. Shledá-li ministerstvo vnitra porušení zákona, pozastaví výkon rozhodnutí. Nesjedná-li město nápravu, předloží ministerstvo vnitra případ soudu.

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s či. 87 odst. l písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Používané formuláře ke stažení

13. Popisy postupů

návody pro řešení příslušných životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město a jeho orgány jednají a rozhodují, patří tyto normy v platném znění:

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství

zák. č.  65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

zák. č.  99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Matrika

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství ČR a o změně některých zákonů
zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MV ČR č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 300/2008 Sb., o elektonických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 

Evidence obyvatel

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MV ČR č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpsiů

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 

Stavební úřad

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
vyhláška č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
zákon     č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
 

Sociální věci

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
zákon č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

zákon č. 582/1991 Sb., o sociálním zabezpečení

sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 

Životní prostředí

Péče o přírodu a krajinu

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
 

Péče o ovzduší

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 

Odpadové hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 383/2001 - o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 93/2016 - Katalog odpadů
 

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí u tajemníka MěÚ, text předpisů je uveden na www.mvcr.cz/sbirka/index.html

14.2 Vydané právní předpisy

Město morkovice-Slížany vydává v rámci své věcné působnosti obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Morkovice-Slížany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení

s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník).

 1. Náklady na pořízení kopií

Pořízení jedné kopie

černobílá

barevná

formát A4,jednostranně

2,- Kč

10,- Kč

formát A4,oboustranně

4,- Kč

20,- Kč

formát A3,jednostranně

4,- Kč

neposkytuje se

formát A3,dvoustranně

8,- Kč

neposkytuje se

 2. Náklady na opatření technických nosičů

 1 ks DVD – R médium

15,- Kč

1 ks CD – R médium

10,- Kč

 Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 3. Náklady na odesílání informací žadateli

 a/ náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p., náklady na balné účtovány nebudou.

b/ v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů  na odeslání informací uplatňována.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

a/ v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady  za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč přičemž základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů je jedna čtvrthodina – ( 50,- Kč/15 min.).

b/ vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč – nebude úhrada požadována.

Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo z části upustit na základě žádosti žadatele.

Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na pokladně městského úřadu v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet města Morkovice-Slížany č. 230127461/0300.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad podle §16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyla dosud vydána

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Město Morkovice-Slížany neposkytuje informace na základě licenční nebo podlicenční smlouvy

16.2 Výhradní licence

Město Morkovice-Slížany neposkytuje informace na základě výhradní licence.

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.