Smlouvy

 
V této rubrice najdete všechny platné smlouvy Města Morkovice-Slížany:
Smlouvy o dílo nad 200 000 Kč jsou na profilu zadavatele
 

Rok 2018

Příkazní smlouva s BlueFort s.r.o. o na zajištění a administraci VZ využití dešťových vod
Příkazní smlouva s BlueFort s.r.o. o provedení dotačního managementu k projektu využití dešťových vod
Smlouva o dílo s CTS corp., s.r.o. na zhotovení dokumentace k projektu využití dešťových vod
Smlouva č. 1030044607/001 o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, a. s.
Smlouva č. 1030041614/001 o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, a. s.
Smlouva o dílo č. R - 02/084 s EUROGREEN CZ s.r.o.
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. 9418000902/4000215316 s GasNet, s.r.o.
 Smlouva  o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů - advokátní kancelář Ritter Šťastný
Smlouva o provedení tanečního vystoupení - TJ Sokol Poruba
Servisní smlouva - Tritius Solutions a.s.
Smlouva o provedení Fireshow
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 56/201/15 o sběru, odvozu a využití odpadů ze dne 14. 12. 2015 - Biopas, s.r.o.
Smlouva o provedení uměleckého výkonu - hudební skupina Classic
Smlouva o dílo - rekonstrukce ul. Nová 
Smlouva č. 1040011942/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce, a. s.
Smlouva o dílo č. 2018 - 01/084 - EUROGREEN CZ, s. r. o.
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě - Agrodružstvo Morkovice
 

Rok 2017

Smlouva o vypůjčce č. 17/2017 - Muzeum Kroměřížska
Smlouva č. 1030040499/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - E. ON Distribuce, a. s.
Smlouva č. 1030042184/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - E. ON Distribuce, a. s.
Smlouva č. 1030039808/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - E. ON Distribuce, a. s.
Dodatek č. 3 - pronájem nebytových prostor Agrodružstvo Morkovice
Smlouva č. 1/2017 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0975/2017/Kh - realizace projektu "pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu"
Smlouva o dílo -  Střechy - Machač, s. r. o.
Smlouva č. 1/2017 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
Smlouva o dílo č. 37/2017 - "Pravidelný servis ropného lapolu" se SEZAKO Prostějov, s. r. o.
Dodatek č. 2 Smlouvy číslo 00287504_01_zoz_2011ak9 zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Smlouva - o provedení hudební produkce -  cimbálová muzika A. Smutného
Smlouva o dílo - skupina historického šermu AQUA FORTIS, z.s.
Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0548 o odvozu a odstranění komunálních odpadů - Biopas
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl v místním rozhlase - OSA
 
 

Rok 2016

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 5/2010 o vypůjčce
Biopas - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 56/201/15 o sběru, odvozu a využití odpadů
Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému uzemní identifikace, adres a nemovitostí:
Smlouva o zřízení služebnosti - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12141092
Pachtovní smlouva - Smlouva o zemědělském pachtu
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě - nájem nebytových prostor AB Agrodružstvo Morkovice
 Dodatek č. 1  ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a k Dohodě vlastníků provozně souvidejících vodovodů a provozně suvisenícíh kanalizací č. 43/VAK-KM/2014/Pr
 

Rok 2015

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN

Příkazní smlouva - "Zateplení požární zbrojnice Morkovice"

Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 103416-000-00 - T-Mobile Czech Republic a.s.

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 5/2010 - Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

Dodatek č. 12 ke smlouvě č. KM-M-137-00/05 o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0548 o odvozu a odstranění komunálních odpadů uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smlouva č. 56/201/15 o sběrum odvozu a využití odpadů uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 v platném znění

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s.

Obsah smlouvy o zveřejnění firmy uzavřené po telefonu - dodavetel MEDITEL, spol. s. r. o.

 

Rok 2014

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti vč. dodatků 1, 2 - Zlínský kraj

Dohoda o poskytnutí právní moci  - advokátka JUDr. Miroslava Kočářová